PORADNIK PRACODAWCY - ZWOLNIENIA
Kodeks pracy przewiduje następujące formy rozwiązywania stosunku pracy:

1. Za porozumieniem stron.

2. Jednostronnym oświadczeniem woli - jest to wypowiedzenie przez pracownika lub pracodawcę z zachowaniem określonych w kodeksie pracy terminów . Wypowiedzenie powinno nastąpić w formie pisemnej, jest skuteczne od chwili gdy druga strona miała możliwość zapoznania się z jego treścią,. Wg. orzecznictwa Sądu Najwyższego wypowiedzenie może być cofnięte najpóźniej z chwilą dotarcia do adresata, potem tylko za jego zgodą. Każde wypowiedzenie musi być uzasadnione.

3. Przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania terminów wypowiedzenia. Musi być w formie pisemnej i zawierać uzasadnienie.

Może nastąpać:
a. z winy pracownika - (art. 52 kp.);
- w razie ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych, popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnienie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem;

- zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku;

b. bez winy pracownika - (art. 53 kp.);
- jeżeli niezdolność pracownika do pracy przekracza terminy określone w kodeksie pracy,

- jeżeli usprawiedliwiona nieobecność pracownika w pracy z innych niż z powodu choroby przyczyn trwa dłużej niż 1 miesiąc.

c. rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia nie może nastąpić w razie nieobecności pracownika w pracy z powodu
- sprawowania opieki nad dzieckiem - okresie pobierania przez pracownika z tego tytułu zasiłku
- w przypadku odosobnienia pracownika z ze względu na chorobę zakaźną - w okresie pobierania przez pracownika z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku;

d. rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia nie może nastąpić po stawieniu się pracownika do pracy w związku z ustaniem przyczyny nieobecności;
- przez pracownika z przyczyn zdrowotnych - jeśli wydane zostanie orzeczenie lekarskie stwierdzające szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie pracownika;
- przez pracownika, jeżeli pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia obowiązków pracodawcy. Pracownikowi przysługuje wtedy odszkodowanie za okres wypowiedzenia, który normalnie by mu przysługiwał w razie wypowiedzenia.

4. Wygaśnięcie umowy w razie:
a. śmierci pracownika lub pracodawcy;
b. upływu czasu na jaki umowa została zawarta;
c. przebywania pracownika w areszcie dłużej niż 3 miesiące. Do tego czasu, aresztowany pracownik zachowuje prawo do 1/2 wynagrodzenia. Po wyroku uniewinniającym, lub umorzeniu sprawy, pracodawca ma obowiązek przyjęcia pracownika do pracy z powrotem, gdy ten zgłosił się w terminie 7 dni;
d. powołanie do służby wojskowej (z prawem powrotu),
e. umowy eksportowe (z prawem powrotu do zakładu po jej wygaśnięciu)


(dodano: 09:15 - 21.07.2005)

  O nas | Kandydaci do pracy | Oferta dnia | Oferty pracy | Au pair | Dodaj ofertę | Kontakt | Polityka prywatności
  Copyright © 2003 Labor. All Rights Reserved.